Información Legal. PrazaVerdura.com

A continuación exponense as Condicións Xerais de Acceso e Uso do sitio web www.prazaverdura.com

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

PrazaVerdura (en adiante o titular) é o titular da páxina web www.prazaverdura.com Página web: http://www.prazaverdura.com Contacto: Correo electrónico (e-mail): hola@prazaverdura.com

2. OBXETO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

As presentes condicións xerais regulan o acceso e uso do sitio web PrazaVerdura.com, así como as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos, que inclúen, a título enunciativo, imáxes, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e deseño, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamiento, acceso e uso, etc… Cualquer persoa que acceda e/ou utilice o portal PrazaVerdura.com terá a condición de Usuario, quen acepta, dende dito acceso e/ou uso, as presentes Condicións Xerais de Acceso e Uso, as cales serán de aplicación e obrigado cumprimento. En consecuencia, o Usuario debe leer atentamente estas condicións xerais.

3. ACCESO E USO DA PÁXINA

A páxina web PrazaVerdura.com proporciona o acceso a contidos en Internet pertencentes ao titular ou a os seus proveedores, contidos aos que o Usuario pode ter acceso de forma libre. O Usuario asume a responsabilidade do uso do portal e comprometese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que PrazaVerdura.com ofrece e a non emplealos para incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e a orde pública; provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de PrazaVerdura.com, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calesquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados. En ningún momento o Usuario facilita sen coñecemento datos de carácter persoal a PrazaVerdura.com. Sen embargo, a utilización do sitio web facilita información estadística. Nestes casos, será de aplicación as disposicións recollidas no apartado Política de Privacidade da páxina web. Así mesmo serán aplicables as disposicións da Política de Privacidade nos supostos de envío de información de forma voluntaria por parte do usuario a través de formularios, correos electrónicos ou calquer outro medio que o usuario emplee para a sua comunicación coa empresa. Os contidos da páxina web www.PrazaVerdura.com son propiedade do titular ou os seus proveedores e clientes que así o autoricen. O uso comercial non autorizado dos mesmos está prohibido. O titular, por sí ou como cesionario, é titular de todolos dereitos de propiedade intelectual e industrial da sua páxina web, así como dos contidos da mesma, titularidade do propietario do sitio web www.PrazaVerdura.com ou ben de sus proveedores. O Usuario comprometese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial . Poderá visualizar os elementos da páxina web e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en cualquer outro soporte físico sempre e cuando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquer outra forma de explotación, así como a sua modificación, alteración ou decompilación. O Usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquer dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado na páxina web PrazaVerdura.com. En ningún caso se entenderá que o acceso e uso da páxina por parte do Usuario implica a renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial de ditos dereitos por parte do titular. PrazaVerdura.com poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar a navegación do Usuario pola sua páxina web. Para todo o relativo ao seu uso  estará ao disposto na sección Política de Privacidade da páxina web.

4. MODIFICACIONES NA PÁXINA WEB

PrazaVerdura.com reservase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na sua páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que éstos aparezan presentados ou localizados na sua páxina web.

5. ENLACES

No caso de que na páxina web se dispuxesen enlaces o hipervínculos cara outros sitios de Internet, o titular non exercerá ningún tipo de control sobre ditos lugares e contidos. En ningún caso PrazaVerdura.com asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquer material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

6. CONDICIÓNS XERAIS

O titular perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquer utilización indebida da sua páxina web exercendo todalas accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito. O titular reservase o dereito a denegar ou retirar o acceso á sua páxina web e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Acceso e Uso. Os encabezamentos das distintas cláusulas son só informativos, e non afectarán, calificarán ou ampliarán a interpretación das Condicións Xerais. No caso de que calquer disposición ou disposicións destas Condicións Xerais de Acceso e Uso fora(n) considerada(s) nula(s) ou inaplicable(s), na sua totalidade ou en parte, por calquer Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, dita nulidade ou inaplicación non afectará ao resto de disposicións das mesmas nen ás Condiciónes Xerais de Contratación. O non exercicio ou execución por parte do titular de calquer dereito ou disposición contida nestas condicións xerais non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo por escrito pola sua parte.

7. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

O titular poderá modificar en calquer momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. Estas Condicións Xerais estarán vixentes mentras dure a sua exposición e non sexan modificadas total ou parcialmente, momento a partir do cal terán vixencia as condicións xerais modificadas.

8. LEXISLACIÓN APLICABLE

A relación entre o titular e o usuario rexirase pola normativa española vixente.