Condicións de Compra

1. Condicións xerais de compra

Estas condicións xerais de compra regulan a adquisición, a través do sitio web PrazaVerdura.com respecto aos productos ofrecidos na páxina web.

PrazaVerdura.com é un sitio web que foi creado, é mantido e é propiedade da “Asociación de Vendedoras de Productos Hortícolas da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa”

Os datos identificativos da asociación responsable son:

“Asociación de Vendedoras de Productos Hortícolas da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa”.
G94132578
Rúa Mestres Trigo e Pazos, 17
36611 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
PrazaVerdura.com

2. Claridade e transparencia na información:

En cumprimiento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo, a través da súa páxina web e das presentes Condicións Xerais, posibilita o acceso polos medios electrónicos de forma permanente, fácil, directa e gratuita á información comprensiva da súa razón social (datos fiscais, rexistrais, domicilio e dirección de comunicacións), así como aos datos do cliente, de acceso exclusivo ao mesmo, que obren en poder da asociación.

Asimesmo, de acordo coa antemencionada LGDCU ofrece ao cliente tanto a información precontractual (ver estas Condicións Xerais así como a información adicional nos distintos apartados da web) como a confirmación das informacións exigidas legalmente.

3. Natureza da tenda online

Os nosos productos destinanse a consumidores finais, no establecido pola Ley 26/1984, de 19 de julio, para la defensa dos consumidores e usuarios, e por tanto para o consumo propio do cliente. Polo tanto quedan excluidos do servizo da web as empresas maioristas, distribuidoras ou centrais de compra.

O cliente debe declarar ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes condicións de compra ou debe aceptar de forma expresa e sen excepcións que o acceso á compra e o seu uso da web están baixo a súa responsabilidade.

PrazaVerdura.com reservase o dereito de modificar unilateralmente, en calquer momento e sen previo aviso, a presentación e configuración da páxina web, así como a suspender o acceso de maneira temporal ou definitiva.

Poderán solicitarde datos persoais dos usuarios no momento de realizar a compra dos productos.

4. Surtido de productos

PrazaVerdura.com ofrece un amplo e variado surtido de productos agrarios. Desde o su ordenador, móvil, tablet, ou dispositivo con acceso a internet o usuario pode adquirir estos productos.

Asimesmo, PrazaVerdura.com informa de que a imaxen dos productos que aparecen na tenda virtual poden variar dos productos finalmente entregados.

PrazaVerdura.com reservase o dereito a modificar unilateralmente, en calquer caso e sen previo aviso, a dispoñibilidade dos productos de forma temporal ou definitiva.

5. Productos y Disponibilidad

“Asociación de Vendedoras de Productos Hortícolas da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa” non pode garantir en todo momento a dispoñibilidade dos productos ofertados na súa páxina web. No suposto no que o producto comprado polo usuario se atope esgotado, éste terá a opción de escoller outro.

Todalas imaxes dos nosos productos publicadas na nosa web, teñen carácter exclusivamente orientativo, a efectos de facilitar ao usuario a súa identificación e descripción. En consecuencia, o producto final adquirido polo cliente pode diferir da imaxe ofertada na web. Asimesmo, o peso ofertado do producto é aproximado, podendo diferir lixeiramente, tanto a alza como á baixa.

6. Política de Prezos

“Asociación de Vendedoras de Productos Hortícolas da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa” reserva en cada momento e unilateralmente o dereito á modificación do prezo dos productos e servizos ofertados a través da súa páxina web. Para garantizar ao cliente a certeza e seguridade do prezo dos seus productos, éste será o vixente na publicidade coincidente co momento de formalizar o pedido salvo erro publicitario.

No proceso de compra electrónica seguiránse os seguintes pasos segundo o menú de opcións consignado na páxina web:

a.-Información sobre o producto ofertado ao cliente:

Inclúe as características propias do producto así como unha fotografía meramente orientativa (no seu caso).

b.-Información sobre o prezo do producto:

O prezo nos productos que se vendan ao peso será aproximado e orientativo xa que dependerá do peso final que realmente teña o producto. O peso dos productos tamén será aproximado. O prezo final levará incluído o IVE e impostos que estivesen en vigor no momento da compra. O coste final será o comunicado no momento da recollida da cesta na Praza da Verdura de Vilagarcía, en donde se efectuará o pago.

c.-Os posibles descontos ou agasallos promocionais serán libremente dirixidos pola “Asociación de Vendedoras de Productos Hortícolas da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa” e suxeitos a dispoñibilidade no momento da compra do pedido, estes agasallos promocionais serán comunicados e publicitados na páxina web.

7. Recollida das compras

A recollida das compras efectuadas a través da web PrazaVerdura.com realizarase no horario de funcionamento da Praza da Verdura de Vilagarcía de Arousa.

No momento da recollida tamén se efectuará o pago da mercadoría reservada a través de internet.

8. Devolucións

Segundo o disposto no artículo 4 do Real Decreto 1905/99, de 17 de dicembro, o cliente disponrá de 24 Horas para a devolución dos productos perecedeiros sen penalización alguna ao seu cargo. Este dereito de devolución se limita a un máximo de 24 horas a contar dende a entrega ou a recollida da compra na Praza da Verdura.

A devolución dos productos farase no mesmo envase no que se sirveu, adecuando ao volumen da devolución para que non sufra deterioro. Unha vez recibido o producto comprobarase o estado do mesmo e se corresponde, se aboará o importe do mesmo.

Para calquer anomalía no pedido deberá informarnos previamente por e-mail á seguiente dirección: hola@prazaverdura.com

9. Forma de pago

A forma de pago será en efectivo no momento de recoller a mercadoría na Praza da Verdura de Vilagarcia de Arousa.